1471970_10202511027604919_841647574_nTürkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin 2 nci fıkrasında; „Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.“ denilememektedir.

-Rapor almak suretiyle görevinden 01 Aralık 2013 Pazar Günü istifa etmeyen devlet memurları, aday olamaz.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17. maddesinde; „Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.“ denilmektedir.

Ayrıca, 2972 sayılı Kanunun 36 maddesinde „Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.“ hükmü yer almaktadır.
2972 sayılı Kanunun „Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama“ başlıklı 36 ıncı maddesinde „Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.“ Hükmü yer almaktadır.

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 15/3/1990 tarih ve 3617 sayılı Kanunun 1inci maddesi ile eklenen ek 7 inci maddesinde „Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.“ hükmü yer almaktadır.

18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna12/5/1994 tarih ve 3989 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklene ek 3 üncü maddesinde „Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.“ hükmü yer almaktadır.

10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu „Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler“ başlıklı 18 inci maddesinde „Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.“ hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu 28/09/2013 tarihinde 400 No’lu Kararı almış ve 04/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Memurlar 1 Aralık’a kadar istifa etmeli
Memurun, bağımsız belediye başkan adayı olması zorlaştı
Yukarıda yer verilen hüküm ve karar çerçevesinde;

1- Seçim takviminin açıklanmasını müteakip Yüksek Seçim Kurulu Kararı çerçevesinde devlet memuru olmanız sebebiyle 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak için en geç 01/12/2013 tarihinde istifa etmeniz gerekmektedir.

2-Devlet memurunun siyasi faaliyette bulunması disiplin cezasını gerektirmesi sebebiyle siyasi çalışmalar yapmak için bu tarihten önce de istifa etmeniz de mümkün bulunmaktadır. 01/12/2013 tarihi istifanın yapılabileceği en son gündür.

3-Seçim için istifa ile normal istifa arasındaki fark; geri döşünde alımlarda zorunluluk bulunması ve seçim için yapılan istifa 657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca „2 defadan fazla istifa etmemiş“ olma hükmü bakımından sayılmamasıdır.

Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşü
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun „Aylığın ödeme zamanı ve Esasları“ başlıklı 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında „Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.“ hükmü bulunduğundan İstifa den devlet memuru peşin aldığı maşının çalışmadığı bölümünü iade etmek zorundadır. Seçim için istifa eden memurlarda çalışmadıkları döneme ilişkin maaşlarını iade etmek zorundadırlar. istifa eden memura maaş ödenmez.

5-Eğer aday olamazsanız adayların kesinleşmesinden itibaren kurumunuza dönmek için müracaat etmeniz mümkündür. Kurumunuz sizi eski kadronuza veya durumunuza uygun bir kadroya ataması gerekmektedir.

Danıştay Onikinci Dairesinin 27.2.2001 tarihli ve E: 1999/ 001057 K: 2001/678 sayılı Kararına istinaden; Aday listelerinde yer almamaları sebebiyle aday olamayanların başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş bulunması halinde, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından önce eski görevlerine dönebileceklerine hükmedilmiştir.
Kamu kurum kuruluşları bu durumda olan memurları seçim sonucunu beklemeden memuriyete başlatmak zorundadırlar.

6-Aday olmanız halinde ise kazanamaz iseniz seçim sonuçlarının ilanından sonra 1 ay içerisinde müracaat ederek eski kadronuza veya durumunuza uygun bir kadroya atanmanız mümkün bulunmaktadır.

7-İstifa etmiş olmanız sebebiyle sağlık yardımından ancak 5510 sayılı Kanunun çerçevesinde faydalanmanız mümkündür. Bu çerçevede istifa ettikten sonra 10+ 90=100 gün süre ile sağlık yardımından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır. Bunun dışında hakkınızda 5510 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde uygulama yapılmaktadır.

8-Rapor almak suretiyle görevinden 01 Aralık 2013 Pazar Günü istifa etmeyen devlet memurları, aday olamaz.
Ayrıntılı bilgi için

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s